Vedtægter

§1 Navn

Rådets navn er Tarm Lokalråd.

§2 Formål

2.1. Tarm Lokalråd har til formål at:

* vise udadtil at Tarm By står sammen om byens udvikling

* medvirke til at udvikle Tarm som et godt sted at arbejde, bo og leve

* være bindeled mellem de folkevalgte og byens borgere, hvor dette er relevant

* udtrykke opbakning til projekter, ansøgninger og planer, der forelægges rådet til høring/godkendelse

* være høringspartner for alle kommunale planer og aktiviteter, der har betydning for byens udvikling

* understøtte og formidle et godt samarbejde mellem alle foreninger i Tarm by

* indgå i et netværk med tilsvarende råd i kommunen og i Danmark

Tarm Lokalråd er upolitisk.

§3 ”Medlemmer” og sammensætning

3.1. Rådet består af formænd/-kvinder for byens foreninger (eller stedfortrædere for disse) og repræsentanter for virksomheder i lokalområdet – eneste krav er, at der er demokratisk valg til foreningernes bestyrelse og at foreningerne ikke er politiske. Repræsentanter udpeget af virksomhederne deltager med samme rettigheder som foreningsvalgte.

Medlemskredsen udskiftes løbende, efterhånden som der er nyvalg til formandsposterne i de respektive foreninger. Ny formand for en forening indtræder i rådet i dets første møde efter formandens tiltrædelse.

Foreninger, der også har medlemmer udenfor Tarm by, f.eks. Skjern Tarm Industri- og håndværkerforening, repræsenteres ved et medlem, der er hjemhørende i Tarm by.

3.2. Rådet vælger på det første møde hvert kalenderår formand, næstformand og sekretær samt formænd for evt. nedsatte udvalg/arbejdsgrupper. På dette årets første møde fastlægges ligeledes mødeplanen for resten af året samt første møde næste år.

3.2. De i byen valgte medlemmer af Ringkøbing-Skjern kommunalbestyrelse deltager i møderne som observatører.

3.3. Næstformænd for foreningerne og øvrige borgere i byen kan ligeledes deltage i møderne som observatører.

§ 4 Opgaver

4.1. Lokalrådets vigtigste opgave er at forholde sig til projekter, planer, ansøgninger m.v., der bliver forelagt rådet.

4.2. Alle borgere og foreninger i byen kan bede om at få projekter, planer, ansøgninger, problemstillinger i relation til byen, m.v. forelagt Lokalrådet til afgørelse. Det er rådets formandskab (formand, næstformand og sekretær), der senest en uge inden hvert møde fastsætter dagsordenen.

4.3. På rådsmøderne orienteres gensidigt om de enkelte foreningers løbende arbejde, og der orienteres om kommunale og andre sager af interesse for rådets virke.

4.4. Lokalrådet kan nedsætte tværgående arbejdsgrupper efter behov. Disse arbejdsgrupper opløses, når opgaven er løst.

§5 Finansiering

5.1. Der opkræves ikke medlemsbidrag, idet Tarm Lokalråds aktiviteter dels finansieres via de deltagende foreninger og dels af eksterne midler.

§6 Møder i Tarm Lokalråd

6.1. Tarm Lokalråd mødes fire gange om året, eller efter behov. Ekstra møder kan indkaldes af formanden, såfremt der er behov herfor.

6.2. Møderne gennemføres efter denne dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Indkomne forslag (oplistes i dagsordenen til hvert møde af formandsskabet)

4. Status fra nedsatte arbejdsgrupper

5. Gensidig orientering fra de deltagende foreninger/virksomheder

6. Orientering fra de deltagende byrådsmedlemmer

7. Evt.

Dagsorden udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden hvert møde og lægges på internettet.

§ 7 Tegning

7.1. Tarm Lokalråd tegnes af formanden – og i dennes fravær af næstformanden.

7.2. Sekretæren udarbejder referat fra hvert møde og lægger det på internettet/udsender dette til medlemmerne senest tre dage efter mødets afholdelse.

§8 Ændring af vedtægterne

8.1. Ændringer til denne forretningsorden kan besluttes af et flertal på 3⁄4 af de fremmødte medlemmer i et ordinært eller ekstraordinært møde i Lokalrådet.

§9 Opløsning

9.1. Opløsning af Tarm Lokalråd kan ske, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for et forslag herom.

§10 Information

10.1. Rådets virke er tilgængeligt for offentligheden på hjemmesiden www.tarmlokalråd.dk. Sekretæren er ansvarlig for, at hjemmesiden altid er opdateret med de seneste dagsordener og referater.

Således vedtaget på rådsmøde den 18. april 2017

Download vedtægter fra 2016

Tilmeld