Udviklingsplan

 

Sag Dato Notat To Do Tovholder
Byforamidler 
Tarm Lokalråd

Tildelinger:
Skaterbane = 62.420kr ex. moms (30/08/18)
Skaterbane = 25.000kr ex. moms (29/11/18)
Stationsdøre = 38.000kr. ex. moms (29/11/18)
5 Pop-up hytter = 30.000kr. ex. moms (21/02/19)
Mejeriet = 50.000kr ex. moms (tildelt af TUF 21/5/19)

Fra kommunal side er der årligt afsat 200.000kr. pr. Byforum fra Vækstpuljen (med overførselsret). RKSK: Dorthe Frydendahl dorthe.frydendahl@rksk.dk

Hvordan?

Ansøgningsskemaet herunder udfyldes og indsendes til Tarm Lokalråd. Det skal af ansøgningen fremgå om det ansøgte beløb er med eller uden moms.

Download skabelon til Projektbeskrivelse

Hvad kan der er ansøges til?

Se Notat om pulje til styrkelse af Byfora for centerbyerne

Se Notat om Byfora i budgetforslag 2018-2021

Fakturaer skal udstedes til

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Att.: Dorthe Frydendahl
Mrk.: Byfora, Tarm + projektnavn

EAN nr. 5798004734759

(Dette for at kommunen kan få momsrefusion og at Lokalrådets bevilling kan strække 25 % længere).

Bevillinger kan udbetales løbende og afsluttes med ansøgers slutregnskab og evaluering (se nederst på projektbeskrivelsen).

Attesteret faktura og anmodning om udbetaling fremsendes til Tarm Lokalråd, som attesterer og videresender til RKSK.

29/11/18 Udvalgets medlemmer vælges ved årets første Lokalrådsmøde og der evalueres slut 2019.
30/08/18 TUF og Tarm Svømmeklub foreslår nedsættelse af uvildigt Fordelingsudvalg, som selvstændigt skal stå for fordeling af Byforamidlerne, frem for, at midlerne fordeles ved afstemning til Lokalrådsmøderne, hvor forskellige folk deltager fra gang til gang. Se forslag. Der er ikke enighed om dette i Lokalrådet, men muligheden undersøges. Et alternativ kunne være at nedsætte et Indstillingsudvalg til behandling af ansøgningerne, som så fremlægges til Lokalrådsmøde, hvor der stemmes om tildeling af midler. Jesper+Martinus
12/04/18 Hver af de 5 centerbyer modtager årligt 200.000kr. På næste møde drøftes hvordan Lokalrådet fordeler de tildelte Byforamidler
Kilen mod Nord
Tarm Udviklingsforum
Området er det første, som byder togrejsende nordfra velkommen til Tarm og det trænger i den grad til et løft.

Den ideelle løsning er et grønt område med stiforbindelse mod byens norlige del og den skønne natur i Skjern Enge. 

Ved Hovedvej 11 etableres en fodgænger/cykel forsvarlig passage af jernbanen. Fra overgangen er der adgang til butikkerne på stedet samt cykelstien ved rundkørslen, hvorfra man kan fortsætte mod Skjern.

Se Byrådets bemærkninger

30/08/18 Samarbejde Tarm Udviklingsforum + RKSK + Skjern Udviklingsforum om etablering af nye naturstier mellem Skjern & Tarm TUF
07/12/17 Samarbejde med RKSK + Skjern Udviklingsforum om etablering af grøn korridor mellem Skjern og Tarm Gunnar
12/10/17 Skjern Udviklingsforum bakker op om grøn stiforbindelse mod den Grønne Korridor
18/04/17 Lokalrådet ønsker grøn stiforbindelse Bestyrelsen kontakter RKSK Gunnar
Nytænk Skjern-Tarm 
Tarm Lokalråd
 I Tarm har der været en proces i gang om generering af ideer, der fremgår af Udviklingsplanen for Tarm By, som er udfærdiget af foreningerne i Tarm Lokalråd. Der søges nu midler til at visualisere ideerne, så de kan udvikles til videreformidling til f.eks. fonde. 

De ansøgte midler skal også anvendes til afholdelse af offentlige møder. Det første møde er bygget op om et foredrag om fremtiden for de mindre danske stationsbyer og de udfordringer og muligheder de står overfor. Her inviteres også byfora fra de øvrige centerbyer i kommunen. På et efterfølgende offentligt møde præsenteres udviklingsplanen for Tam by. 

30/08/18 Kan nogle af Nytænk Skjern-Tarm midlerne bruges til udarbejdelse af skitsemateriale til Posthusgrunden/Stationen?
22/02/18 Tilsagn om 150.000kr fra Skjern-Tarm en by puljen. Beløbet skal bruges til foredrag om stationsbyernes fremtid, Illustrationsmateriale samt borgermøde. Samarbejde med Gentænk Skjern
Se ØK dagsorden
Gunnar
Stationen 
Tarms Almennyttige Ejendomsforening
Stationsbygningen sender med sin dårlige stand og afdækkede vinduer et rigtig grimt signal om forladthed og yderkant – desværre det første syn, der møder togpassagerne.

Pt. undersøges muligheden for etablering af et FDB møbelmuseum i stationsbygning og pakhus.

Se Byrådets bemærkninger

29/11/18 Arbejdsgruppen ansøger Lokalrådet om 38.000kr til to nye indgangspartier til stationen. Se Ansøgning, se Tilbud Lokalrådet godkender enstemmigt ansøgningen (foretrækker hvide døre)
30/08/18 Tarms Almennyttige Ejendomsforening har endelig overtaget Stationen og arbejder videre med FDB Furniture Station ideerne. Coop’s setup understøtter desværre ikke planerne om ubemandet salg af møbler via touch screens, så alternative indtægtskilder undersøges, herunder events, workshops, udstillinger, kursus faciliteter. Se mere på http://furniturestation.dk/
12/04/18 Afv. endelig afklaring med Coop re. salg af møbler Arbejdsgruppen er åbne for forslag til alternative indtægtskilder
07/12/17 Selvstændig almennyttig ejendomsfond under TUF overtager bygningen og har fået 250.000kr i igangsættelsestilskud fra Vækstpuljen.
18/04/17 Lokalrådet bakker op om FDB Furniture Station idéerne
Posthusgrunden
Tarm Udviklingsforum
Det gamle posthus’ forfaldne tilbygninger var et af de øjebæ, der mødte togrejsende ved ankomst til Tarm.

Posthuset er nu revet ned og ønsket er, at skabe et grønt aktivitetsområde på stedet.

En arbejdsgruppe under Tarm Udviklingsforum arbejder med idéer om en udendørs skaterpark.

Se Byrådets bemærkninger

29/11/18 Arbejdsgruppen ansøger Lokalrådet om yderligere 25.000kr til igangsættelse af projektet. Se Ansgøning Lokalrådet godkender enstemmigt ansøgningen
30/08/18 Arbejdsgruppen ansøger Lokalrådet om 62.420kr. til igangsættelse af projektet. Se Ansøgning, se Tilbud, se Projektbeskrivelse Lokalrådet godkender enstemmigt ansøgningen
12/04/18 Lokalrådet ønsker grus P-pladserne asfalteret Kontakt RKSK Gunnar
12/04/18 Arbejdsgruppen afventer politisk behandling mht. brug af grunden Steen & co.
07/12/17 TUF nedsætter arbejdsgruppe som vil arbejde på etablering af skaterbane på posthusgrunden
12/10/17 Juletræsplacering godkendt
17/08/17 Lokalrådet foreslår, at juletræet placeres her Tarm Udviklingsforum undersøger Jesper/Nicolaj
18/04/17 Lokalrådet bakker op om nedriving
Kulturtagene
Tvillingebyerne
Byens nye “paraply” centralt beliggende på trekanten for enden af den grønne kulturgade.

Her kan byens borgere samles i tørvejr og nyde nogle af de mange arrangementer, som hvert år arrangeres af byens foreninger.

Vi opfordrer folk til at benytte området.

Kontakt hotellet for brug af pladsen + elværket for strømtilslutning.

Se Byrådets bemærkninger

29/11/18 Der er etableret handicapadgang ved et bord i begge byer
30/08/18 Ønske om handicapvenlig adgang til de nyligt opsatte borde Gunnar
30/08/18 Kontakt hotellet for brug af pladsen + elværket for strømtilslutning
12/04/18 Indvielse v. Arnoldi 25. maj Skjern kl. 16/Tarm kl. 17 Gunnar
12/04/18 Forslag til div. fredagsevents under taget Handelsforeningen følger op Bente
17/08/17 Støbearbejde U2, stålkonstruktioner U7, tagdug U8 2018 Kunstforum følger op Gunnar
18/04/17 Lokalrådet bakker op om ny placering på trekanten.
Byfornyelse Storegade
TUF/Tarm Handelsforening
  Der er afsat 1,9 mio. kr. til byfornyelse i Tarm. 

Oprindeligt var det planen at pengene skulle bruges på oprettelse af et torv foran Bechs Hotel i forbindelse med rejsning af Kulturtagene. Denne idé er opgivet fordi RKSK ønskede Kulturtagene flyttet til nuværende position på trekanten.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. Tarm Udviklingsforum, Kunstforum og Handelsforeningen arbejder sammen med kommunen om anvendelse af byfornyelsesmidlerne.

30/08/18 De afsatte midler skal ikke bruges på asfalt, udskiftning af fortove eller gadebelysning, men hovedsageligt til byrumsinventar. De afsatte midler er ikke begrænset til brug på Storegade. Forslag om at midlerne anvendes til at realisere igangværende fyrtårnsprojekter såsom FDB, Skaterpark og Byhave såvel som igangværende “småprojekter” som fx byporte, julebelysning, grøn beplantning mm.
12/04/18 Planerne om Torvet er opgivet idet Kulturtagene er flyttet ud på kilen og Storegadegruppen arbejder istedet videre med forskønnelse af hele Storegade Gennemgående tema, cortenstål, stedsegrøn beplantning, hyggelig belysning (& uplights), siddepladser, glaspavillioner mm.
12/04/18 Ønske om bevaring af midtertræerne + erstatning af de manglende
12/04/18 Ønske om genoplivning af Hold Grøn Spørg evt. Mandagsgutterne Magnus/Bente
12/10/17 RKSK møde 16/10 Gunnar/Jesper
17/08/17 Afventer RKSK re.møde Arbejdsgruppen rykker for mødedato/inviterer selv Gunnar/Jesper
18/04/17 Lokalrådet beslutter, at strækningen fra Baunbækvej til Apoteker Rasmussens Plads/Nygade er første etape af byfornyelsen Bestyrelsen kontakter Per Høgh Gunnar/Jesper
26/10/16 Mulighed for samspil med evt. senere gravearbejde i Storegade? Spildevandsplanen
26/10/16 Hvad er næste skridt for de afsatte 1,9 mill til hovedgaden i Tarm? Kontakt Jens Jakob Bloch og Arif Bajqinca for at arrangere møde med bestyrelsen Jesper
Byporte
Handelsforeningen
Tarms ikoniske (elskede eller hadede – måske i omvendt rækkefølge) byporte er i forfald og skal enten fjernes eller renoveres.

Pt. undersøges muligheden for en delvis istandsættelse, hvor overlæggeren og den ene side fjernes og den anden side bibeholdes til opsætning af information om lokale events.

Se Byrådets bemærkninger

30/08/18 Kan Byfornyelsesmidlerne bruges til dette?
12/04/18 Skal byportene snart falde? Hvem har bolden?
07/12/17 Lokalrådet ønsker byportene fjernet og erstattet af f.eks. pre-fabrikeret betonelement til opsætning af infobannere/digitale tavler. TUF nedsætter arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med digital skiltning
12/10/17 Tages op på RKSK møde 16/10 Gunnar/Jesper
17/08/17 Handelsforeningen afventer besked fra RKSK re. ændring af portene Handelsforeningen følger op Per
Byhaven/Storegade 50
Tarm Udviklingsforum & Tarm & Omegns Havekreds
Tarm Udviklingsforum og Tarm & Omegns Havekreds ønsker at fjerne det gamle pizzeria, for herved at skabe gennemgang til markedspladsen og samtidig forskønne hovedgaden.

Ønsket er, i samarbejde med Tarm skole og ældre i nærområdet, at skabe et grønt byrum ”Byhaven”, hvor generationer kan mødes.

Se Byrådets bemærkninger

30/08/18 Nedrivningen er snart færdig og anlægningsplanerne undervejs.
12/04/18 Arbejdsgruppen forventer nedrivning påbegyndt snarligt
17/08/17 TUF/Haveforeningen har selv samlet nok midler til realisering af projektet, som forventes færdigt 1/6/2018 RKSK Byfornyelseslovens §38c Lasse/TUF
18/04/17 Lokalrådet foreslår, at en mindre portion (150.000 kr) af de afsatte 1,9 mill byfornyelsesmidler anvendes til gennemførelse af Byhaveprojektet Storegade 50 Bestyrelsen kontakter Jens Jakob Jesper/TUF
Rådhusparken
Tarm Lokalråd
Området hvorpå det tidligere Egvad Rådhus lå.

Lokalrådet ønsker en grøn by- og aktivitetspark, et bynært grønt centrum.

Se Byrådets bemærkninger

30/08/18 Pga. financieringen er kommunen ikke lydhør overfor Lokalrådets forslag.  Se Forslag til Lokalplan nr. 432
12/04/18 RKSK’s 10% medfinansiering af boligforeningsprojekter kan understøtte byudviklingen, hvis der er fokus på at forbedre et faldefærdigt område fremfor at bygge på Rådhusparken som ikke skæmmer øjet. 1. Renovering af forfaldne bygninger i midtbyen 2. Tømmerpladsen 3. Stolefabriksgrunden. Gunnar
12/10/17 Lokalrådet anbefaler Boligforeningen at satse på Stolefabriksgrunden fremfor Rådhusgrunden Bestyrelsen kontakter Bo Lodbjerg Gunnar
17/08/17 Grunden “indtages” til Halmcolloseum 23/8 Tove
18/04/17 Lokalrådet beslutter, at første prioritet for større boligbyggeri i Tarm er lejlighederne i midtbyen (Centerparken/Gymnasieparken) samt på Stolefabriksgrunden (Børge Mogensen parken). Bestyrelsen kontakter kommunen samt Bo Lodbjerg/Boligforeningen Gunnar
06/09/16 Lokalrådet ønsker Rådhusgrunden anvendt som grøn aktivitetspark Bestyrelsen kontakter kommunen Gunnar
Center-/Gymnasieparken Super centralt beliggende etagelejligheder i midtbyen til +50 generationen, tæt på dagligvarer, kultur-, bibliotek og senioraktiviteter. Dette for at få den forsømte og nedslidte del af byen moderniseret, for at bidrage til fortætning af byens butikker samt for at frigøre boliger i parcelhusområderne til børnefamilier.

Se Byrådets bemærkninger

17/08/17 Boligforeningen ønsker ikke at etapeopdele Afventer officiel melding fra Dan + Jens Gunnar
18/04/17 Lokalrådet bakker op om etapeopdeling Informere Dan + Jens Jesper
27/01/16 Lokalrådet bakker op om lejlighedsbyggeri i midtbyen Gymnasieparken
Børge Mogensen parken
Tarm Lokalråd
  Fabriksbygningerne som husede den tidligere FDB Tarm Stole- og Møbelfabrik, hvor den berømte møbeldesigner Børge Mogensen i en årrække havde sit virke. Området er velegnet til en større, tæt, lav bebyggelse og Lokalrådet bakker op om Vest-Fibers planer om udstykning. Lokalrådet anmoder om snarest at lade udarbejde en lokalplan for området.
Se Byrådets bemærkninger
07/12/17 Se Teknik og Miljøudvalgets dagsorden fra 5. december
17/08/17 Ejer skal selv ansøge Bestyrelsen kontakter ejer Gunnar
Opfordring sendt til RKSK Jesper
18/04/17 Lokalrådet bakker op om udarbejdelse af ny lokalplan Bestyrelsen kontakter Per Høgh Jesper
Grønne Fortove  Enkelte fortovsfliser optages og erstattes med beplantning bestående af prydgræsser inspireret af byens omkringliggende eng-flora. Ind mod bygningerne plantes bredbladet efeu, som vokser op ad de hvidmalede facader. Alt for at skabe et både grønt og lyst byrum. 150.000kr ansøgt af Kunstforum 6880 i 2014. Se Byrådets bemærkninger
12/10/17 Tages op på RKSK møde 16/10 Gunnar/Jesper
17/08/17 Afventer stadig svar fra RKSK Kunstforum følger op Gunnar
De Grønne stier  Et overordnet tema i udviklingsplanen, er de grønne stier. Vi ønsker, at Tarm er forbundet af grønne stier fra Plantagen i øst til Engene i vest. Stierne skal færdigetableres, forskønnes og synliggøres mere og på sigt understøttes af en APP, som tager lokale og turister på en guidet tur rundt i hele byen med fortællinger om blandt andet byens kunst og historie.  Se Byrådets bemærkninger
 Stranden  Et bynært badested for byens borgere og et sted, hvor kajakker og kanoer kan lægge til. Projektet skaber en naturlig sammenhæng mellem Storegade og Markedspladsen og er en del af byens grønne øst-vest stisystem. Stranden udføres som en udposning af Bybækken. Strandbredden udføres med hvidt havsand, skrånende fra det nuværende terræn ned mod åen. Naturens Rige trækkes helt ind i byen. Se Byrådets bemærkninger
17/08/17 Sat i bero, da åbningen skabes Storegade 50
Tarm Nord  Tarms handelscentrum er ikke længere at finde i midtbyen, men er derimod detailhandelsområdet ved rundkørslen i Tarm Nord. Lokalrådet ønsker at understøtte denne, ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter helt naturlige, udvikling i stedet for at holde fast i forældede/romantiske tanker om, at bymidten i Storegade er stedet, hvor handlen fortsat vil udvikle sig. Se Byrådets bemærkninger eller hele dokumentet med byrådets stillingstagelse til alle bemærkninger til Kommuneplanen 2017-2029
12/10/17 Byens andet juletræ placeres i Tarm N Handelsforeningen Per
18/04/17 Lokalrådet er meget uforstående overfor anbefalingerne i kommunens Detailhandelsplan, som går direkte imod anbefalingerne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ”Nye Billeder på Provinsbyerne”. Bestyrelsen kontakter kommunen og sender info til Kristian & Niels. Gunnar
Markedspladsen  En videreudvikling af området omkring åen. Projektet fortsætter fra ”Stranden” og ”Byhaven” og forbinder det fantastiske område omkring åen med resten af byen. Områdets udseende løftes og der skabes faciliteter, som tiltrækker byens borgere og gæster – også når det ikke er markedsdag.
Ophold, samvær og natur er bærende elementer i området. Der kan fx skabes plads til udendørs madlavning, udendørs biograf og andre aktiviteter for hele familien.
Vi ønsker desuden mulighed for etablering af autocamperfaciliteter med tilhørende toiletfaciliteter i området ved Bybækken og Biblioteket.
Se Byrådets bemærkninger
Tarm Idrætscenter  Tarm Idrætscenter, og området omkring centret, er byens samlingssted for sport og motion på alle niveauer. Der etableres flere gratis udeaktiviteter i området, alle med fokus på idræt og motion. Hele centret skal følge udviklingen i nyeste aktiviteter og tendenser. Der skal arbejdes på bæredygtig drift med tanke på lavt energiforbrug og der etableres regnvandsbede og faskiner til opsamling af den store mængde overfladevand fra de store arealer og tilpasset centrets GreenKey certificering. Se Byrådets bemærkninger
Mejeriet/Nordeabygningen  Tarms kulturhus i rivende udvikling. Vi ønsker den gamle Nordea bygning foran Mejeriet fjernet,
for herved at kunne skabe et ”kulturtorv”. Måske endda med mulighed for etablering af et glashus eller lignende på pladsen foran byens Kulturhus.
Se Byrådets bemærkninger
07/12/17 Nordeabygningen solgt til Tarm Apotek og projektet derfor irrelevant
Dyrlægegrunden Ny-anlagt sø til regnvandsforsinkning færdiggøres, som en pæn grøn oase med bænke og omsluttende sti forbundet til det eksisterende stisystem langs åen.  Se Byrådets bemærkninger
17/08/17 Samarbejde mellem VGT + Forsyningen vedr. brug af området
Togbaneophængt sti 27/03/17 Mail fra Per Høgh Idé fra “Porten til Skjern Å”. Droppet pga Banedanmark/sikkerhedshensyn
26/10/16 Lokalrådet bakker op om mulig togbaneophængt sti og/eller lys på nuværende sti. Mulighed for at ændre området til Bypark? Bestyrelsen kontakter Helene Helstrup Jensen ved Land, By og kultur for mere info Mette
06/09/16 Rygter om “togbaneophængt” sti mellem Tarm og Skjern Følges op Eva/Mejeriet
Overskrift dato Note 1 Note 2 Ansvarlig